ถ้าพูดถึงการไปทำงานในต่างประเทศแล้วหลายคนคงต้องคาลุกวาวกันอย่างแน่นอน เพราะมาจากรายได้ที่ดี ยิ่งถ้าคนที่มีลูกมีเมียด้วยแล้วจะอยากไปทำงานที่เมืองนอกมาก แต่ก็ต้องแรกกับระยะเวลาที่จะได้กับบ้านของเราด้วย เราจะมาดูกันว่าการไปทำงานกับนายทุนไทยที่ประมูลงานได้หรือมีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองนอก จะต้องไปทำเรื่องกับสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหน้าแรกพาสปอร์ตของลูกจ้าง
 2. หลักฐานแสดงการอนุญาตให้เข้าประเทศ
 3. หลักฐานของลูกจ้างที่แสดงให้เห็นว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้จริงๆ ใช้ ภงด.1 ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานของประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลของประกันสังคม
 4. หนังสือรับรองของนิติบุคคลของบริษัทนั้นๆ ของสำนักงานทะเบียนการค้า ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท (ถ้ามี)
 6. ใบคำขออนุญาต แบบ จง.23 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งใบนี้ซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
 7. รายละเอียดของผู้ที่ถือหุ้น แบบ อจ.5 และต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน
 8. สัญญาหรือเอกสารที่แสดงถึงการได้งาน เช่น สัญญาของนายจ้างที่แสดงถึงการประมูลของต่างประเทศสำเร็จ
 9. สัญญาจ้างงาน ซึ่งจะมีเงื่อนไขตามกำหนดดังนี้
 • ค่าเครื่องบิน
 • ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ
 • ค่าอาหารและที่พัก
 • ค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กรมแรงงานได้กำหนดไว้
 • ระยะเวลาของการทำงาน
 1. การประกันชีวิตของลูกจ้าง
 2. บัญชีรายชื่อของคนที่เป็นลูกจ้างที่กำลังจะไปทำงานในต่างประเทศ ต้องระบุตำแหน่งและสาขาที่ไปทำงาน
 3. บัญชีรายชื่อของคนที่ยินยอมให้นายจ้างพาไปทำงาน
 4. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่นายจ้างให้คนอื่นมายื่นเอกสาร ติดตามเรื่องและต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาทมาด้วย นายจ้างต่างประเทศต้องแนบใบอนุญาตทำงาน หน้าแรกพาสปอร์ต สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารทั้งหมดต้องมีตราประทัพของบริษัทและเซ็นรับรองจากผู้มีอำนาจของบริษัทด้วย