การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นความฝันของใครหลายๆคนที่จะได้ทำงาน หาเงินเลี้ยงครอบครัว และลืมตาอ้าปากได้ หากแต่การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะไปทำงานนั้น คุณต้องไปอย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย เพื่อความเป็นสุขในการทำงาน และป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ ขั้นตอนเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบ่งออกเป็น 5 วิธี ได้แก่…

 • บริษัทจัดหางานจัดส่งไป
 • กรมการจัดหางานจัดส่ง
 • เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง
 • นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไทยไปทำงาน
 • นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน
 1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง ต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
  • แสดงใบอนุญาตการจดทะเบียนต่อกรมการจัดหางาน
  • ต้องจดทะเบียนลูกจ้างอย่างถูกต้อง ห้ามเป็นนายหน้าเถื่อน
  • เรียกเก็บค่าหัวตามกฎหมาย พร้อมออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
  • เรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง กรณียกเลิกส่งไปทำงาน ต้องคืนเงินให้ทันที
  • ต้องส่งคนงานไปตรวจโรค ตามประกาศรายชื่อไว้
  • ต้องส่งคนหางานไปทดสอบฝีมือ ตามกรมพัฒนาอนุญาต
  • ต้องพาคนงานเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเดินทาง
  • ต้องพาคนหางานผ่านด่านตรวจคนหางานของกรมการจัดหางาน
 1. กรมการจัดหางานจัดส่ง

เป็นบริการของภาครัฐที่ส่งประชาชน ไปทำงานต่างประเทศ เสียเพียงค่าใช้จ่ายสำคัญ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่า VISA , ค่าภาษี , สนามบิน , ค่าที่พักก่อนเดินทาง เป็นต้น

    โครงการจัดส่งโดยรัฐ เช่น…

 • โครงการจ้างตรง ประเทศไต้หวัน
 • โครงการ EPS ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • โครงการ TIC ประเทศอิสราเอล เป็นต้น
 1. เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง

ผู้ทำงานติดต่อนายจ้างซึ่งอยู่ในต่างประเทศด้วยตัวเอง ต้องแจ้งต่อกรมจัดหางานก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 15 วัน

 1. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไทยไปทำงาน

ผู้จ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทลูก อยู่ในต่างประเทศ ต้องการส่งผู้ทำงานที่อยู่ในประเทศไทยไปทำงาน ต้องขอเอกสารต่อกรมจัดหางาน

 1. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไทยไปฝึกงาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
 • กรณีไม่เกิน 45 วัน
 • กรณีเกิน 45 วัน
 • โดยผู้จ้างที่ต้องการส่งผู้ทำงานไปฝึกงานในต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน ต้องยื่นแบบแจ้ง จง.46
 • กรณีผู้จ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นแบบแจ้ง จง.46 ณ สำนักงานเขตพื้นที่
 • กรณีผู้จ้างมีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น จง.46 ที่สำนักงานประจำจังหวัดนั้น

กรณีผู้ทำงานถูกส่งไปฝึกงาน ณ สำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ ให้ผู้จ้างยื่นแบบแจ้ง จง.46 ต่อหน่วยงานที่ดูแล ได้แก่…

 • ผู้ทำงานทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ ให้ผู้จ้างยื่นแบบ จง.46 ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยต่างประเทศ
 • ผู้ทำงานทำงานอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาในจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นแบบแจ้ง จง.46 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด