การทดสอบฝีมือแรงงานถือได้ว่าเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงทัศนคติต่างๆ ในการทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพตามที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ตามมาตรฐานขอประเทศ สำหรับผู้ที่ทำการทดสอบจนผ่านก็จะได้หนังสือที่เป็นการยืนยันว่าได้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานมาแล้วจริง โดยในหนังสือดังกล่าวก็จะมีการระบุชื่อ สกุล สาขา รวมถึงระดับที่ผ่านการทดสอบเพื่อเป็นการรับรองในทักษะที่ตัวเองมีอยู่ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเป็นการประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก็จะมีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณา ดังนี้

  • ความรู้พื้นฐานในด้านของการปฏิบัติงาน
  • ความปลอดภัยในด้านของการทำงาน
  • ขั้นตอนและวิธีการทำงานที่เหมาะสม
  • การใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานอย่างถูกต้อง
  • การเลือกสรรและการใช้วัสดุต่างๆ อย่างประหยัด
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมพอดี
  • ผลงานที่ออกมาประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

ลักษณะในการทดสอบฝีมือแรงงาน

ปกติแล้วการทดสอบฝีมือแรงงานจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะของการทดสอบดังนี้

  1. ด้านของความรู้ จะมีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยลักษณะของตัวข้อสอบจะมีทั้งแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อที่ใช้ในการทดสอบก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ 50-100 ข้อ เวลาที่ใช้ในการทดสอบมีประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง คิดเป็น 20 – 30 % ของคะแนนทั้งหมด ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีในการทดสอบของแต่ละสาขาวิชาชีพ รวมไปถึงระดับของการทดสอบด้วย
  2. ด้านของความสามารถ การทดสอบด้านนี้จะเป็นการทดสอบในเรื่องของทักษะ ด้านของความชำนาญในการทำงาน นอกจากนี้ยังดูในเรื่องของทัศนคติการทำงานที่ดีด้วย รูปแบบการทดสอบก็จะเป็นการทดสอบคล้ายกับการปฏิบัติงานจริงๆ ในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆ 3 – 6 ชั่วโมง คิดเป็น 70 – 80% ของคะแนนทั้งหมด ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีในการทดสอบของแต่ละสาขาวิชาชีพ รวมไปถึงระดับของการทดสอบด้วย

เกณฑ์การทดสอบเพื่อให้ผ่าน

สำหรับผู้ที่ต้องการจะทดสอบฝีมือแรงงานจะต้องเข้ารับการทดสอบทั้ง 2 ภาคส่วน สิ่งสำคัญก็คือจะต้องผ่านเกณฑ์ของแต่ละภาคส่วนให้ได้ด้วย ปกติแล้วเวลาที่รวมคะแนนของทั้ง 2 ภาคส่วนออกมาจะต้องมีคะแนนถึง 70% จึงได้สามารถผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานได้

การทดสอบฝีมือแรงงานจัดว่าได้ประโยชน์ทั้งตัวนายจ้างและลูกจ้างเอง นายจ้างก็จะได้คนที่มีประสิทธิภพในการทำงานเข้าไปอยู่ในองค์กร ลูกจ้าเองก็มีสิทธิ์จะเรียกข้อเสนอเพิ่มมากขึ้นจากการที่ตัวเองสามารถเพิ่มความสามารถในการสอบผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน