‘งานช่าง’ เป็นหนึ่งในอาชีพที่ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปแค่ไหน หากแต่ตลาดแรงงานก็ยังต้องการอยู่เสมอ โดยมีการเผยผลสำรวจข้อมูล ในปี 2018 ผู้มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่ สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ไม่แพ้อาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะอาชีพ ‘ช่างเชื่อม’ ซึ่งเป็นอาชีพช่างอันดับต้นๆที่ได้ไปทำงานต่างประเทศ และมีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือในระดับสากล

‘ช่างเชื่อม’ อาชีพทักษะพิเศษ ได้ Go Inter และเงินเดือนสูง

โดยข้อมูลที่น่าสนใจของกรมการจัดหางาน ได้ออกมาเปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีหนึ่งในภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมการมีงานทำให้ประชาชนภายในประเทศ ด้วยการให้บริการจัดหางาน , แนะแนวอาชีพ รวมทั้งจัดทำพร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ออกไปครอบคลุมมากที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ ในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยง่าย โดยกรมการจัดหางานได้อออกสำรวจข้อมูลด้านแรงงานที่จัดอยู่ในประเภททักษะพิเศษทั่วประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้นายจ้าง คัดเลือกบุคคลทักษะพิเศษเข้าทำงาน ได้อย่างรวดเร็ว

จากการสำรวจ ในปี 2017 ผู้มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่ที่ไปทำงานต่างประเทศ เป็นผู้ได้รับใบประกาศยกย่องในด้านต่างๆ จากการทดสอบฝีมือแรงงาน ความถนัดทางงานวิชาช่างในหลากหลายสาขา สำหรับทักษะพิเศษ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีทักษะ ‘ช่างเชื่อม’ มากที่สุด และทักษะอาชีพอันดับต่อมา ก็คือ ทักษะการนวดแผนโบราณ ตามด้วยช่างเทคนิคไฟฟ้า รวมทั้งช่างควบคุมการขุดเจาะ โดยทักษะพิเศษเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แรงงานไทยที่มีความสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศ นอกจากจะได้เงินเดือนมากกว่าตอนที่อยู่ไทยแล้ว ก็จะได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อนำกลับมาใช้ในประเทศอีกด้วย

ช่างเชื่อมรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาท !! ส่วนใหญ่ได้ลงงานที่ ‘ไต้หวัน’

‘กรมการจัดหางาน’ จะมีการประกาศรับสมัครชายไทยไปทำงานไต้หวันอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะในสายอาชีพ ช่างเชื่อม และช่างประกอบ รายได้ต่อเดือนตกเดือนล่ะ 40,000 บาท ! โดยรับสมัครคนงาน เพื่อไปทำงานไต้หวันกับ บริษัทที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร , ท่อ รวมทั้งหม้อไอน้ำแรงดันสูง

ไปกับ ‘กรมการจัดหางาน’ ไม่ต้องกลัวโดนหลอก หรือไปแบบผิดกฎหมาย สามารถเดินทางและใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจ ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆ ได้เงินตรงเวลาจริง โดยทางนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์ ในการทดสอบฝีมือ , ค่าโดยสายเครื่องบินขาไป และค่าโดยสายเครื่องบินขากลับประเทศไทย , ค่าตรวจสุขภาพ ตลอดจนค่าธรรมเนียมใบถิ่นฐาน ซึ่งอยู่ตลอดระยะเวลาทำงาน นอกจากนี้นายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลคนงานเองโดยตรง ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการดูแลรายเดือนให้แก่บริษัทหางานไต้หวัน