รายละเอียดการทดสอบฝีมือแรงงาน

การทดสอบฝีมือแรงงานถือได้ว่าเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงทัศนคติต่างๆ ในการทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพตามที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ตามมาตรฐานขอประเทศ สำหรับผู้ที่ทำการทดสอบจนผ่านก็จะได้หนังสือที่เป็นการยืนยันว่าได้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานมาแล้วจริง โดยในหนังสือดังกล่าวก็จะมีการระบุชื่อ สกุล สาขา รวมถึงระดับที่ผ่านการทดสอบเพื่อเป็นการรับรองในทักษะที่ตัวเองมีอยู่ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเป็นการประเมินผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก็จะมีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณา ดังนี้ ความรู้พื้นฐานในด้านของการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในด้านของการทำงาน ขั้นตอนและวิธีการทำงานที่เหมาะสม การใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานอย่างถูกต้อง การเลือกสรรและการใช้วัสดุต่างๆ อย่างประหยัด ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมพอดี ผลงานที่ออกมาประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ลักษณะในการทดสอบฝีมือแรงงาน ปกติแล้วการทดสอบฝีมือแรงงานจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะของการทดสอบดังนี้ ด้านของความรู้ จะมีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยลักษณะของตัวข้อสอบจะมีทั้งแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนข้อที่ใช้ในการทดสอบก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ 50-100 ข้อ เวลาที่ใช้ในการทดสอบมีประมาณ 1 – 1.30 ชั่วโมง คิดเป็น 20 – 30 % ของคะแนนทั้งหมด ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และวิธีในการทดสอบของแต่ละสาขาวิชาชีพ รวมไปถึงระดับของการทดสอบด้วย ด้านของความสามารถ การทดสอบด้านนี้จะเป็นการทดสอบในเรื่องของทักษะ ด้านของความชำนาญในการทำงาน นอกจากนี้ยังดูในเรื่องของทัศนคติการทำงานที่ดีด้วย […]

มาดูวิธีไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายกัน

แม้ว่าการไปทำงานยังต่างประเทศจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนที่จะสามารถไปทำยังจุดนั้นได้ต้องมีองค์ประกอบในหลายๆ ด้านที่คอยสนับสนุนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน สถานที่ทำงาน โอกาส ความสามารถ และอื่นๆ ตามแต่ความต้องการของนายจ้างจากต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ค่อนข้างวุ่นวายนี้จึงทำให้แรงงานไทยหลายคนเลือกที่จะหลบหนีไปทำงานอย่างต่างประเทศดีกว่า โดยคนเหล่านี้จะคิดว่าถึงโดนจับได้อย่างมากก็แค่ถูกส่งตัวกลับประเทศเท่านั้น ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายจึงเกิดขึ้นมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีความฝันอยากจะไปทำงานต่างประเทศ มาดูวิธีแบบถูกต้องว่าทำอย่างไรได้บ้าง บริษัทจัดหางานเป็นคนส่งตัวไป – เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันมากที่สุดเพราะว่าบริษัทจัดหางานเหล่านี้จะมีเครือข่ายในการหาแรงงานไทยส่งไปต่างประเทศเยอะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคืออย่าหลงเชื่อบริษัทเหล่านี้ไปเสียหมด ให้ลองหาข้อมูลทั่วไปของบริษัทดูบ้าง หากมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนของบริษัทจัดหางานเหล่านี้ได้เลย โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสุขภาพ การฝึกฝีมือแรงงาน เอกสารต่างๆ ในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น กรมการจัดหาแรงงานเป็นคนส่งตัวไป – วิธีการนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จัดการในการส่งแรงงานไปทำงานยังต่างประเทศโดยที่แรงงานคนนั้นไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกเสียจากว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่จะต้องเสียเองอยู่แล้ว อาทิ วีซ่า, พาสปอร์ต, ตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พักในการเดินทาง เป็นต้น หากต้องการจะให้กรมการจัดหาแรงงานเป็นผู้ส่งตัวไปก็ให้ไปทำตามขั้นตอนที่ทางกรมได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ที่สำคัญหากรู้ตัวเองว่าต้องการจะไปทำงานต่างประเทศควรเตรียมพาสปอร์ตเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน – กรณีนี้นายจ้างจะเป็นคนขออนุญาตให้กับลูกจ้างเองเพื่อเป็นการส่งตัวไปทำงานยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในเครือ หรือ บริษัทแม่ โดยเอาเพื่อเรียนรู้งาน เทคโนโลยีใหม่ๆ นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปทำงาน – คล้ายๆ […]