การไปทำงานต่างประเทศกับนายทุนคนไทยต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง

ถ้าพูดถึงการไปทำงานในต่างประเทศแล้วหลายคนคงต้องคาลุกวาวกันอย่างแน่นอน เพราะมาจากรายได้ที่ดี ยิ่งถ้าคนที่มีลูกมีเมียด้วยแล้วจะอยากไปทำงานที่เมืองนอกมาก แต่ก็ต้องแรกกับระยะเวลาที่จะได้กับบ้านของเราด้วย เราจะมาดูกันว่าการไปทำงานกับนายทุนไทยที่ประมูลงานได้หรือมีบริษัทแม่อยู่ที่เมืองนอก จะต้องไปทำเรื่องกับสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหน้าแรกพาสปอร์ตของลูกจ้าง หลักฐานแสดงการอนุญาตให้เข้าประเทศ หลักฐานของลูกจ้างที่แสดงให้เห็นว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้จริงๆ ใช้ ภงด.1 ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานของประกันสังคมหรือบัตรรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลของประกันสังคม หนังสือรับรองของนิติบุคคลของบริษัทนั้นๆ ของสำนักงานทะเบียนการค้า ย้อนหลัง 6 เดือน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท (ถ้ามี) ใบคำขออนุญาต แบบ จง.23 ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งใบนี้ซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป รายละเอียดของผู้ที่ถือหุ้น แบบ อจ.5 และต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน สัญญาหรือเอกสารที่แสดงถึงการได้งาน เช่น สัญญาของนายจ้างที่แสดงถึงการประมูลของต่างประเทศสำเร็จ สัญญาจ้างงาน ซึ่งจะมีเงื่อนไขตามกำหนดดังนี้ ค่าเครื่องบิน ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ค่าอาหารและที่พัก ค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กรมแรงงานได้กำหนดไว้ ระยะเวลาของการทำงาน การประกันชีวิตของลูกจ้าง บัญชีรายชื่อของคนที่เป็นลูกจ้างที่กำลังจะไปทำงานในต่างประเทศ ต้องระบุตำแหน่งและสาขาที่ไปทำงาน บัญชีรายชื่อของคนที่ยินยอมให้นายจ้างพาไปทำงาน หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่นายจ้างให้คนอื่นมายื่นเอกสาร […]