รู้หรือไม่ ‘ช่างเชื่อม’ สามารถไปทำงานต่างประเทศได้

‘งานช่าง’ เป็นหนึ่งในอาชีพที่ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปแค่ไหน หากแต่ตลาดแรงงานก็ยังต้องการอยู่เสมอ โดยมีการเผยผลสำรวจข้อมูล ในปี 2018 ผู้มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่ สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ไม่แพ้อาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะอาชีพ ‘ช่างเชื่อม’ ซึ่งเป็นอาชีพช่างอันดับต้นๆที่ได้ไปทำงานต่างประเทศ และมีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือในระดับสากล ‘ช่างเชื่อม’ อาชีพทักษะพิเศษ ได้ Go Inter และเงินเดือนสูง โดยข้อมูลที่น่าสนใจของกรมการจัดหางาน ได้ออกมาเปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีหนึ่งในภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมการมีงานทำให้ประชาชนภายในประเทศ ด้วยการให้บริการจัดหางาน , แนะแนวอาชีพ รวมทั้งจัดทำพร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ออกไปครอบคลุมมากที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ ในการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้โดยง่าย โดยกรมการจัดหางานได้อออกสำรวจข้อมูลด้านแรงงานที่จัดอยู่ในประเภททักษะพิเศษทั่วประเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้นายจ้าง คัดเลือกบุคคลทักษะพิเศษเข้าทำงาน ได้อย่างรวดเร็ว จากการสำรวจ ในปี 2017 ผู้มีทักษะพิเศษส่วนใหญ่ที่ไปทำงานต่างประเทศ เป็นผู้ได้รับใบประกาศยกย่องในด้านต่างๆ จากการทดสอบฝีมือแรงงาน ความถนัดทางงานวิชาช่างในหลากหลายสาขา สำหรับทักษะพิเศษ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีทักษะ ‘ช่างเชื่อม’ มากที่สุด และทักษะอาชีพอันดับต่อมา ก็คือ ทักษะการนวดแผนโบราณ […]